• کارگاه نظارت بالینی آبان ماه 96

 • کارگاه نظارت بالینی آبان ماه 96

 • کارگاه بررسی کتاب نونگاشت آمار و احتمال آبان ماه 96

 • گردهمایی سرگروههای ریاضی استان آبان 96

 • گردهمایی سرگروههای ریاضی استان آبان 96

 • کارگاه تصحیح اوراق امتحانی، اردیبهشت 96

 • سخنرانی دکتر امیر جعفری، خانه ریاضیات زنجان، اردیبهشت 96

 • سخنرانی دکتر امیر جعفری، خانه ریاضیات زنجان، اردیبهشت 96

 • همایش ریاضی دانش آموزی، فروردین 96

 • همایش ریاضی دانش آموزی، فروردین 96

 • دکتر مرتضی بیات، همایش ریاضی دانش آموزی، فروردین 96

 • کارگاه طراحی سوالات استاندارد ریاضی، 17 آذر 95

 • کارگاه بررسی کتب نونگاشت با حضور مولفین، 4 آذر 95

 • کارگاه بررسی کتب نونگاشت با حضور مولفین، 4 آذر 95

 • سخنرانی دکتر مجید میرزاوزیری، 5 آبان 95